Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu Mojbar.pl

Serwis dostępny pod adresem www.mojbar.pl (dalej określany jako Serwis), prowadzony jest przez i wszelkie prawa do Serwisu należą do Patryka Le Nart, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Patryk Le Nart Międzynarodowa Szkoła Barmanów i Sommelierów”, z siedzibą przy ul. Wspólnej 65A, 00-687 Warszawa, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającym numer NIP: 521-283-12-40, REGON: 015230346, (dalej określanego jako Administrator) i przeznaczony jest jedynie dla osób, które ukończyły 18 lat i może zawierać treści dotyczące napojów alkoholowych, mogące mieć charakter promocyjno-reklamowy, spełniające wymagania przepisów prawa dotyczące reklamy i promocji tychże napojów, z zastrzeżeniem, iż Serwis nie propaguje spożywania napojów alkoholowych.

Odwiedzając stronę serwisu mojbar.pl, Użytkownik obowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem, dalej zwanym Regulaminem, zaakceptować jego postanowienia oraz obowiązany on jest na wyrażenie zgody na przestrzeganie postanowień Regulaminu w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom Serwisu. Regulamin serwisu wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia, 2014 roku

1. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

 • przestrzegania obowiązującego prawa;
 • nieużywania przekleństw, pogróżek, oszczerstw, fałszywych informacji oraz treści nieprzyzwoitych;
 • nienaruszania praw osób trzecich;
 • nierozpowszechniania spamu;
 • nierozpowszechniania wirusów oraz innych programów mających na celu zaszkodzeniu osobie trzeciej lub uszkodzenie albo zmianę sposobu działania urządzenia elektronicznego,
 • niekopiowania oraz nierozpowszechniania treści do których prawa przysługują osobom trzecim bez uprzedniego uzyskania ich zgody;
 • nieprowadzenia działań mających na celu obciążenie infrastruktury Serwisu;
 • niedokonywania włamań do Serwisu w celu uzyskania danych użytkowników Serwisu;
 • niezbierania informacji na temat pozostałych użytkowników Serwisu;
 • niepropagowania treści, których rozpowszechnianie jest zabronione lub które mogłyby naruszyć uczucia osoby trzeciej;
 • nienawoływania do nietolerancji czy przemocy;
 • niepropagowania nietolerancji i przemocy;
 • pobierania zdjęć i innych treści zamieszczonych w Serwisie, pod warunkiem zamieszczania informacji o źródle tych materiałów, wraz z linkiem do Serwisu.

2. Administrator uprawniony jest do usuwania treści łamiących postanowienia Regulaminu, utrudniających korzystania z Serwisu, oraz czasowego lub stałego zablokowanie konta użytkownika niestosującego się do Regulaminu. Za wszystkie informacje zamieszczone w Serwisie oraz konsekwencje wynikające z nich pełną odpowiedzialność ponosi osoba zamieszczająca te treści.

3. Poprzez formularz kontaktowy Użytkownik uprawniony jest do:

 • zgłaszania problemów technicznych;
 • zgłaszana Administratorowi znajdujące się w zasobach Serwisu ogłoszenia i inne treści łamiące Regulamin;
 • kontaktowania się z Administratorami w innych celach, w szczególności informacyjnych;

4. Użytkownik zawiera z Administratorem umowę o świadczenie usług określonych w Serwisie, poprzez wypełnienie dostępnego w Serwisie formularza rejestracyjnego, zapoznanie się i zaakceptowanie treści Niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika.

5. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zgadza się z zasadami korzystania z Serwisu. Wyrażenie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji w Serwisie lub w jakimkolwiek innym momencie woli otrzymywania faktur VAT i podanie niezbędnych w tym zakresie danych (firma, nr NIP oraz adres siedziby) oznaczać będzie, iż Użytkownik ten dokonywać będzie procesu rejestracji i korzystać będzie z zasobów Serwisu, jako przedsiębiorca.

6. Użytkownik może zamieszczać treści w Serwisie, jedynie pod warunkiem przysługiwania Mu praw niezbędnych do zgodnego z prawem wykorzystywania tych treści, w szczególności, jeżeli Użytkownikowi przysługują autorskie prawa majątkowe oraz osobiste do zamieszczanych treści. W przypadku zamieszczenia treści niespełniających powyższych warunków, wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za zaspokojenie roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw tych osób.

7. W momencie wprowadzenie treści do Serwisu, Użytkownik udziela Administratorowi licencji niewyłącznej do wykorzystywania wprowadzonych treści na następujących polach eksploatacji: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 3) w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, publikacja w sieci Internet. Administrator ma prawo rozpowszechniać i wykorzystywać treści umieszczone przez Użytkownika w Serwisie, w dowolny sposób przez okres obowiązywania umowy i 10 następnych lat.

8. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • Założenie własnego profilu, zamieszczenie własnych danych osobowych, dokonywania zmian wprowadzonych danych, ich edycja i usunięcie.
 • Zadawanie, z wykorzystaniem specjalnego formularza, pytań Administratorowi w sprawach związanych z działalnością Serwisu i informacji w nim zawartych, zgłaszanie uwag, zastrzeżeń i wniosków oraz reklamacji, co do działalności Serwisu.
 • Pobieranie i wykorzystywanie we własnych celach, bez prawa do przekazywania innymi osobom w celu dalszego wykorzystania, informacji i dokumentów odpłatnie i nieodpłatnie uzyskanych z zasobów Serwisu. Użytkownik ma następujące obowiązki:
 • Wprowadzania rzetelnych i wiarygodnych danych.
 • Stosowania zasad netykiety.
 • Przestrzeganie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, nienaruszania praw i dóbr osób trzecich.
 • Wyłączne prawo do dysponowania treściami zawartymi w Serwisie przysługuje Administratorowi.

9. Administrator ma następujące prawa:

 • Usuwanie wpisów zawierających treści niewłaściwe, wulgarne, niezgodne z tematyką Serwisu lub naruszające Regulamin w inny sposób.
 • Blokowanie i usuwanie kont Użytkowników naruszających postanowienia Regulaminu, etykiety, przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, publikujących treści, których publikacja jest zabroniona, w szczególności nawołujących do przemocy czy nietolerancji.
 • Wysyłanie Użytkownikom informacji o zmianach w Serwisie na adresy –e-mail Użytkowników podane podczas rejestracji w Serwisie.
 • Kopiowanie i rozpowszechnianie treści Serwisu bez uzyskania uprzedniej zgody Administratora jest zabronione.
 • Administrator obowiązany jest do udzielania Użytkownikowi odpowiedzi na Jego pytania, wnioski, uwagi, zastrzeżenia czy reklamacje.

Na podstawie uzyskanej od Użytkownika zgody Administrator ma prawo do przetwarzania otrzymanych od Użytkowników danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych.

Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Administratora i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W przypadku zamieszczania przez Użytkownika na stronach internetowych Serwisu danych, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926) ich przetwarzanie następuje na podstawie faktu podania ich do publicznej wiadomości przez Użytkownika (opublikowanie tych danych na stronie internetowej).

Administrator chroni dane osobowe Użytkowników, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej – w takim przypadku usunięcie danych niezbędnych do realizacji usługi będzie równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy. Polityka prywatności opublikowana na stronie stanowi część niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Serwis zawiera treści tworzone przez Administratora oraz Użytkowników Serwisu chronione prawem autorskim. Użytkownicy Serwisu nie mogą wykorzystywać treści oraz wszelkich plików bez pisemnej zgody Administratora, za wyjątkiem dozwolonego użycia na własne, niekomercyjne potrzeby. Użytkownik nie ma prawa do uzyskiwania kodu źródłowego strony Serwisu, sprzedawania elementów Serwisu. W Serwisie nie wolno zamieszczać treści naruszających dobro osób trzecich. W momencie stwierdzenia naruszenia takich dóbr, osoba pokrzywdzona ma obowiązek do skontaktowania się z Administratorem w celu powiadomienia o zaistniałej sytuacji. Serwis dołoży wszelkich starań do jak najszybszego usunięcia treści naruszających dobro osób trzecich. Zgadzając się na korzystanie z Serwisu Użytkownik oświadcza, iż nie będzie pociągał Administratora do odpowiedzialności za działania innych Użytkowników Serwisu oraz zamieszczone treści. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczone przez Użytkowników fałszywe informacje, treści obelżywe, treści niezgodne z prawem, pogróżki, treści naruszające prawo osób trzecich, nawołujące do przestępstwa. Serwis nie gwarantuje dostępu do serwisu bez przerw, bezpiecznego dostępu. W razie awarii Serwis dołoży wszelkich starań do jak najszybszego ponownego uruchomienia Serwisu. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe poniesione przez Użytkownika związane z korzystaniem z Serwisu. Wszelki pozostałe sprawy regulują przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące na terytorium Polski. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem poddawane będą rozstrzygnięciu sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Administratora.

Polityka prywatności serwisu Mojbar.pl

Obowiązuje od dnia 1 sierpnia, 2014 r.

Poniższa polityka prywatności reguluje zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników przez Serwis. Dane osobowe wykorzystywane są tylko do niezbędnych operacji związanych z działalnością Serwisu.

1. Informacje zamieszczone w Serwisie są informacjami publicznymi. Przechowywane są one na serwerach znajdujących się na terenie Polski. Poprzez zgodę na udostępnianie Administratorowi tych danych, Użytkownik wyraża zgodę na ich przechowywanie oraz przetwarzanie na terenie Polski.

2. Serwis zbiera i przechowuje następujące dane:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • dane dotyczące logowania;
 • adres IP oraz dane dotyczące logowania;

3. Uzyskane dane zostaną wykorzystane do:

 • świadczenia usług przez Serwis;
 • rozstrzygania sporów pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem;
 • egzekwowania postanowień Regulaminu;

4. Serwis nie ujawnia danych uzyskanych od Użytkowników, nie odsprzedaje ich innym podmiotom, bez uzyskania zgody Użytkownika. Dane mogą zostać tylko ujawnione organom państwowym w celu postępowania sprawdzającego.;

5. Poprzez formularz kontaktowy można poprosić o usunięcie danych osobowych Użytkownika z bazy danych Serwisu, tym samym Użytkownik straci uprawnienia na pisemną prośbę Użytkownika.

Polityka plików Cookies Ciasteczka, czyli Cookies, to niewielkie pliki danych a zwłaszcza pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika.
Pliki te pozwalają rozpoznać używane urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do preferencji Użytkownika.
W Cookies zawarte są takie informacje, jak: nazwa strony internetowej, jej unikalny numer oraz czas, jaki mają one być przechowywane na twoim urządzeniu.
Pliki Cookies wykorzystywane są w celach statystycznych, marketingowych, związanych z uwierzytelnianiem użytkowników, bezpieczeństwem zapobiegającym nadużyciu danych oraz w celu dostosowania zawartości witryn internetowych do preferencji użytkowników.

W plikach Cookies zawarte są informację o języku odwiedzającego stronę, geo-lokalizacji oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji.
Uzyskane dane pomagają ustalić, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co wspomaga ulepszanie ich struktury i zawartości.
Uzyskane informacje pozwalają nam budować statystyki dotyczące liczby nowych i stałych użytkowników oraz umożliwiają nam dokonanie analizy odwiedzanych podstron.
W wyniku uzyskania tych danych poprawiamy jakość oferowanych usług oraz dostosowujemy nasz Serwis do wymagań użytkowników. W dowolnym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby nie akceptowała plików Cookies lub powiadamiała Użytkownika o ich przesyłaniu.
W przypadku nie zaakceptowania plików Cookies, może to powodować utrudnione korzystanie z Serwisu.
W standardowych ustawieniach przeglądarki internetowej domyślnie ustawiono akceptacje plików Cookies.
Użytkownik może dokonać zmian w ustawieniach swojej przeglądarki tak, aby nie akceptowała ona plików Cookies lub informowała ona Użytkownika o ich przesyłaniu na urządzenie.
Informacje dotyczące zmiany ustawień automatycznego zapisu plików Cookies, Użytkownik może uzyskać na witrynach internetowych dostawcy oprogramowania do przeglądania stron internetowych.